Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay đánh hai chữ “cái k” để hai bên rồi đẩy nhẹ qua lại đồng thời đẩy lên cao ngang tầm đầu, mắt nhìn theo tay.