Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải kí hiệu chữ cái V, sau đó bàn tay khép, úp ngang tầm bụng rồi kéo sang phải một chút.