Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải chỉ vào lông mi, mắt chớp chớp.