Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đặt trước tầm miệng rồi cùng lúc đẩy cả hai tay sang một bên.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác