Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay của bàn tay phải chụm đưa lên trước mắt phải rồi di chuyển qua lại trước mắt đồng thời mắt chớp.