Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Từ đồng nghĩa: Một trăm lẻ một

Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ lên, cong ngón trỏ lại rồi giựt tay qua phải, sau đó đánh số 0 và số 1.