Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái Y, đưa lên úp ngang tầm đầu rồi di chuyển từ phải sang trái theo hướng đi lên.