Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải đưa nửa vòng tròn từ trái qua phải.