Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, gõ vào thái dương phải hai lần.