Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải đưa nửa vòng tròn từ trái qua phải sau đó chuyển thành chữ K.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác