Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ và giữa thẳng, các ngón khác nắm đưa qua đưa lại trước miệng.