Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay chấp trước ngực đầu cúi (cụ thể).