Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đưa chếch sang trái rồi kéo vào người.