Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái V đặt úp lên vai trái rồi di chuyển úp ra ngoài một cái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác