Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, úp nắm tay ở giữa ngực rồi xoay ba vòng quanh ngực.