Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay chấn song song chếch về bên phải, lòng bàn tay hướng vào nhau rồi lượn qua trái, lượn qua phải.