mình sinh năm 1989 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.