mình sinh năm 1989 và đang ở Quảng Nam

mình đang là giáo viên công tác ở trung tâm trẻ em khuyết tật huyện điện bàn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Tử Đinh Hương

mình dễ gần, mình cảm thấy ngôn ngữ ký hiệu nên trở thành một kỹ năng mềm của nhiều người, để những bạn chỉ có thể giao tiếp bằng nnkh có thể dễ hòa nhập hơn.

Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu