mình sinh năm 1989 và đang ở Quảng Nam

mình đang là giáo viên công tác ở trung tâm trẻ em khuyết tật huyện điện bàn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!