mình sinh năm 1997 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi