Advertisement

mình sinh năm 1997 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Mai Ngọc

Nobody love me :<

Đức Thảo

"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." - Charles Bukowski