mình sinh năm 1997 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Cửu Du

thú vị, yêu thích

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi