mình sinh năm 1994 và đang ở Hải Phòng

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt