mình sinh năm 1999 và đang ở Hà Tĩnh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh