Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B, và H, rồi đặt chữ H lên trước trán.