Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Từ đồng nghĩa: Bảy chục

Cách làm ký hiệu

Tay phải hướng về phía trước đánh số 7 và số 0.
Advertisement


Advertisement