Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ bồi bàn

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ bồi bàn