Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay hơi khum, áp hờ hai lòng bàn tay lên hai má rồi từ từ kéo nhẹ ra hai bên