Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay dang về hai bên, lòng bàn tay úp rồi nhịp bay lên bay xuống.Sau đó tay phải đánh chữ cái C và M.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác