Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón tay cái ra, chấm đầu ngón tay cái lên ngực bên trái rồi kéo ngang sang ngực bên phải.