Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ doanh trại

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ doanh trại