Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Khoa học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái M và T.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra chích đầu ngón trỏ vào gần bắp tay trái.Ký Hiệu cùng phân loại