Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm, đặt hai bên trước ngực rồi đẩy hai nắm tay vào giữa ngực và cho đầu hai ngón cái, hai ngón trỏ chạm nhau rồi xoay hai tay ngược chiều nhau.