Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới
Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Giáo Dục Học hành Khoa học Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Từ thông dụng 2020
Advertisement


Tiếng anh: temperature

là tính chất vật lý của vật chất hiểu nôm na là thang đo độ "nóng" và "lạnh". Vật chất có nhiệt độ cao hơn thì nóng hơn.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Advertisement


Advertisement