Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Giơ số 2 ra trước, sau đó đánh chữ cái T, rồi kéo tay qua phải.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác