Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chụm, đưa ra trước rồi bung xòe ra, sau đó đánh chữ cái H, D.