Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải úp vào giữa ngực, đầu cúi xuống.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác