Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải đánh chử cái "Y" đưa ra phía trước.Sau đó tay phải nắm lại, chỉa ngón trỏ lên rồi đánh xuống một cái.