Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải để kí hiệu chữ cái K, đặt trước miệng rồi đưa ra ngoài.