Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải vỗ vào lòng bàn tay trái hai lần.