Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái K, đặt lên bên thái dương phải.