Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe rộng, hai lòng bàn tay hướng vào nhau đặt hai tay rộng ngang tầm hai vai rồi kéo rộng ra sang hai bên, đồng thời đưa lên cao ngang tầm đầu.