Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra hơi cong, chạm đầu ngón trỏ ngay dái tai phải.