Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ thẳng lên rồi cong ngón trỏ và đồng thời móc ngoắc lên một cái.