Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón cái và hai ngón giữa ra, các ngón đó tạo khoảng cách đặt lên hai mắt.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác