Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm vào nhau, đặt giữa ngực rồi xá xuống đầu cúi theo.Sau đó tay phải úp bên gực trái.