Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, áp lòng bàn tay vào má phải.