Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đưa ra trước rồi làm động tác chèo ra sau chếch về bên trái.