Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, lòng bàn tay hướng trái, ngón cái chạm trán rồi rồi kéo tay ra sau lên giữa đỉnh đầu.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác