Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm hờ, ngón trỏ duỗi thẳng, đặt dọc theo sống mũi rồi kéo xuống.