Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, úp trước tầm bụng rồi nhấn xuống một cái và kéo qua phải nhấn xuống một cái.