Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, đặt ngửa ra trước, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra chấm nhiều chấm lên lòng bàn tay trái ở những vị trí khác nhau.