Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải kí hiệu số 1 chuyển sang kí hiệu chữ T.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác